منابع پایان نامه – ارزیابی عملکرد محور پیاده راه ۱۵ خرداد از دیدگاه منظر شهری

منابع پایان نامه – ارزیابی عملکرد محور پیاده راه ۱۵ خرداد از دیدگاه منظر شهری

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

۱-۱: بیان مسئله. ۴

۱-۲: سوالات تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴: فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۵: ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۶: روش تحقیق.. ۸

۱-۷: پیشینه تحقیق.. ۱۰

۱-۸: مشکلات تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱: تاریخچه مبلمان شهری.. ۱۷

۲-۲: خیابان و شهر. ۱۹

۲-۲-۱: پیش از انقلاب صنعتی.. ۱۹

۲-۲-۲: انقلاب صنعتی و پس از آن.. ۲۱

۲-۳:  مبلمان شهر. ۲۲

۲-۴: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. ۲۳

۲-۵: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. ۲۶

۲-۵-۱: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. ۲۷

۲-۵-۲: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. ۲۸

۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. ۲۹

۲-۵-۴: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. ۳۰

۲-۶:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها ۳۱

۲-۶-۱: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. ۳۱

۲-۶-۲:  معیارهای کالبدی فضایی.. ۳۲

۲-۶-۳: معیارهای ترافیک و دسترسی.. ۳۳

۲-۶-۴:  معیارهای طراحی شهری.. ۳۴

۲-۷: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. ۳۵

۲-۷-۱: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. ۳۵

۲-۷-۲: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. ۳۶

۲-۷-۳: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده ۳۷

۲-۷-۴: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. ۳۸

۲-۸: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. ۳۹

۲-۸-۱: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ۳۹

۲-۸-۲: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها ۴۰

۲-۸-۲-۱: حمل ونقل سواره ۴۱

۲-۸-۲-۲: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. ۴۲

۲-۸-۲-۳: تونل ها و زیرگذرهای پیاده ۴۳

۲-۸-۲-۴: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده ۴۴

۲-۹: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو ۴۴

۲-۹-۱ الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : ۴۴

۲-۹-۲ ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. ۴۷

۲-۱۰ :نظریه های مرتبط با پیاده راه های شهری: ۵۴

۲-۱۰-۱ الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها ۵۷

۲-۱۱: انواع عناصر مبلمان شهری.. ۵۹

۲-۱۲:  تعریف پیاده‌راه ۶۶

۲-۱۲-۱: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. ۶۶

۲-۱۲-۲: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. ۶۸

۲-۱۳:خلاصه و نتیجه گیری.. ۷۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۱۲ تهران) ۷۶

۳-۱: موقعیت تهران و موقعیت منطقه ۱۲٫ ۷۷

۳-۲: شناخت ویژگی های طبیعی منطقه ۱۲٫ ۷۸

۳-۲-۱: آب و هوا ۷۸

۳-۲-۱-۱: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران.. ۷۹

۳-۲-۲: ارتفاع از سطح دریا ۷۹

۳-۲-۳: شیب زمین.. ۷۹

۳-۲-۴: میزان بارش…. ۸۰

۳-۲-۵: میانگین دمای سالانه. ۸۰

۳-۲-۶: رطوبت نسبی.. ۸۰

۳-۲-۷: وزش باد. ۸۰

۳-۲-۸: ژئومورفولوژی تهران.. ۸۰

۳-۳: ویژگی های اجتماعی- اقتصادی، تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۱: مطالعات تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۲: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه ۱۲٫ ۸۶

۳-۳-۳: مطالعات اقتصادی منطقه ۱۲٫ ۸۹

۳-۴:خصوصیات کالبدی- فضایی منطقه ۱۲٫ ۹۱

۳-۴-۱: خطوط و شبکه های ارتباطی: ۹۱

۳-۴-۳: بافت فرسوده منطقه ۱۲٫ ۹۶

۳-۵- جمع بندی: ۹۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق.. ۹۸

۴-۱ : آمار توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۱: شاخص های توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۲:  سن.. ۹۹

۴-۱-۳:  تحصیلات… ۱۰۰

۴-۱-۴: جنسیت… ۱۰۲

۴-۲: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه. ۱۰۳

۴-۳: معرفی پیاده راه بازار تهران.. ۱۰۵

۴-۴: ارزیابی پیاده‌راه بازار تهران.. ۱۰۸

۴-۴-۱: ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۴-۲: کالبدی ـ فضایی.. ۱۱۳

۴-۴-۳: دسترسی و ترافیک… ۱۱۷

۴-۴-۴: طراحی شهری.. ۱۲۳

فصل پنجم: آزمــون فرضیـات،نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۳۱

مقدمه. ۱۳۲

۵-۱: آمار استنباطی برای بررسی سؤالات و فرضیه های تحقیق.. ۱۳۳

۵-۱-۱: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۳

۵-۱-۲: فرضیات پژوهش…. ۱۳۴

۵-۲) نتیجه گیری.. ۱۳۶

۵-۳: پیشنهادها  و ارائه راهکار ۱۴۵

منابع و مآخذ. ۱۴۷

پیوست ها ۱۵۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول (۱-۱): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،۱۳۸۹) ۱۳

جدول (۲-۱): شناخت انواع تجهیزات شهری در خدمات… ۶۴

جدول (۲-۲ ): ویژگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی برخی از پیاده‌راه‌های ایجاد شده در ایران (کاشانی‌جو، ۱۳۹۰). ۷۰

جدول (۲-۳): معیارها، شاخص‌ها و ابزار ارزیابی «مأخذ نگارنده برگرفته از (مرتضوی، ۱۳۹۰)، (معینی، ۱۳۸۹)، (کاشانی جو، ۱۳۹۰)، (پاکزاد، ۱۳۸۴)، (قریب، ۱۳۸۳)» ۷۱

جدول(۳-۱): نقاط قوت و فرصت های جمعیتی و اجتماعی منطقه. ۸۷

جدول (۳-۲): مقایسه تحولات جمعیتی منطقه ۱۲ با شهر تهران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵و ۱۳۹۰٫ ۸۸

جدول (۳-۳): فرصت ها و قوت حمل و نقل منطقه ۱۲٫ ۹۲

جدول (۳-۴): کاربری های منطقه ۱۲٫ ۹۵

جدول(۳-۵): فرصت ها و قوت کاربری زمین منطقه ۱۲٫ ۹۶

جدول(۴-۱): آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش…. ۹۹

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات… ۱۰۱

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… ۱۰۲

جدول(۴-۵): خلاصه آمار توصیفی سوالات مربوط به قسمت  الف پرسشنامه تحقیق.. ۱۰۳

جدول (۴-۶): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۲۹

جدول(۵-۱): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۴

جدول (۵-۲): بررسی ارتباط میان طراحی پیاده راه با سازماندهی بافت تاریخی شهر. ۱۳۴

جدول (۵- ۳): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک…. ۱۳۵

جدول(۵-۴): درصد فراوانی پاسخگویان. ۱۳۶

جدول (۵-۵): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۴۰

 

Share