منابع پایان نامه با موضوع تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی – بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق

تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر

Read More

Share
1 114 115 116